0
    Oblasť, v ktorej sa nachádzate:   
 
Poslať leták
 
 
 

Vyriešte úlohu.*

3

+

=

tri

 

Ďalšia úloha,
Kliknite sem, prosím.

 
 

*Požadované polia

 
 
nav-Id: - doc-Id:
Bookmark spectacle Bookmark spectacle frames Bookmark optician Stickybar
Obľúbené položky (0)
Obľúbené položky (0)
Vaši aktuálne uložení favoriti
 
 

Žiadne obľúbené položky

 
Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
 
 
 
 
 
 

Vyskúšajte si okuliare on-line

Chýba zásuvný modul pre Adobe Flash Player.

Na vyskúšanie okuliarov s virtuálnym poradcom pre výber potrebujete aktuálnu verziu Adobe Flash Player. Aplikácia pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS alebo Android bude čoskoro k dispozícii. Preskúmajte naše výrobky z oblasti optiky hneď teraz alebo navštívte nášho poradcu pre výber na vašom PC alebo počítači od Apple. Tu si môžete stiahnuť aktuálnu verziu Adobe Flash Player.

Pohodlne si vyskúšajte naše okuliare vo virtuálnom svete.

Pomocou vašej webkamery si tu môžete vyskúšať okuliare Rodenstock z pohodlia vášho domova.

Všeobecné podmienky prístupu na server „Poradca pre výber okuliarov“
Tieto všeobecné podmienky upravujú využívanie služby „Poradca pre výber okuliarov“ spoločnosti Rodenstock GmbH so sídlom na Elsenheimerstrasse 33, D-80687 Mníchov a pridružených spoločností, ako aj zástupcov a agentov („poskytovatelia“) ako poskytovateľov virtuálnych okuliarov („služba“).

Služba
1.1 Služba umožňuje používateľom vyskúšať výrobky spoločnosti Rodenstock prostredníctvom poskytovaných fotografických a video modelov alebo pomocou vlastných nahratých fotografií alebo videa. Ak je ku koncovému zariadeniu používateľa pripojená webová kamera, výrobky Rodenstock sa dajú vyskúšať aj v režime naživo. Služba umožňuje, aby používatelia svoje obrázky zobrazované na obrazovke („obsah“) odfotili a uložili, zverejnili, zdieľali a šírili ich podľa svojej ľubovôle na akýchkoľvek stránkach sociálnych sietí (spoločne „sociálne siete“). Hneď ako si používateľ vyberie poradcu pre výber pomocou tlačidla „vyskúšaj to“ alebo navigačnej možnosti „Vyskúšaj okuliare online“, údaje sa automaticky prenášajú na Facebook.
1.2 Právo využívať službu je vyhradené pre používateľa. Je to osobné právo a nemôže sa preniesť na tretie osoby, či už bezplatne alebo za odmenu, a to krátkodobo ani trvale. Komerčné využitie služby nie je povolené.

2 Oprávnenia a zrieknutie sa zodpovednosti za používanie mien a obrázkov
Používateľ výslovne udeľuje poskytovateľovi komplexné, neodvolateľné a celosvetové právo na použitie, opätovné použitie, zverejnenie, prezentáciu, ďalšie zverejnenie, prenos a kopírovanie akéhokoľvek obsahu, ktorý používateľ pošle na akékoľvek stránky sociálnych sietí pod kontrolou spoločnosti Rodenstock (napr. blog Rodenstock), a to v ľubovoľnom formáte, ktorý existuje v čase poslania alebo bude vyvinutý neskôr, a na akýkoľvek účel vrátane použitia na reklamné kampane, produktové balíčky, propagačné a komerčné aplikácie bez geografických alebo časových obmedzení alebo obmedzení v súvislosti s druhom užívania, a bez toho, aby poskytovateľ bol povinný za uvedené činnosti zaplatiť. Uvedené činnosti nie sú povolené v prípadoch, keď to zakazuje zákon. Poskytovateľ nie je povinný obsah využiť a má právo kedykoľvek ho vymazať bez uvedenia dôvodu. Používateľ sa týmto výslovne zrieka akýchkoľvek práv a právnych krokov v súvislosti s vyskúšaním a schválením konečného produktu, ktorý sa vyrobí a používa v spojení s obsahom.

3 Vyhlásenia a záruky používateľov
3.1 Používateľ vyhlasuje a ručí za nasledujúce skutočnosti: (I) Používateľ je držiteľom všetkých práv a oprávnení na používanie obsahu; (II) Používaním obsahu používateľ neporušuje žiadne autorské práva, osobné práva, práva na ochranu dát, práva na verejnú dostupnosť, práva súvisiace so značkou alebo iné majetkové práva akýchkoľvek osôb alebo inštitúcií; (III) Používateľ bude službu využívať iba na zákonom povolené účely v súlade s platným právom, pričom v žiadnom prípade nebude porušovať práva tretích strán; (IV) Pokiaľ používateľ koná v mene tretej strany, má potrebné oprávnenie udeliť poskytovateľovi všetky vyššie uvedené práva bez nutnosti žiadať tretiu stranu o samostatné povolenie alebo povinnosti informovať ju.

3 Vyhlásenia a záruky používateľov
3.1 Používateľ vyhlasuje a ručí za nasledujúce skutočnosti: (I) Používateľ je držiteľom všetkých práv a oprávnení na používanie obsahu; (II) Používaním obsahu používateľ neporušuje žiadne autorské práva, osobné práva, práva na ochranu dát, práva na verejnú dostupnosť, práva súvisiace so značkou alebo iné majetkové práva akýchkoľvek osôb alebo inštitúcií; (III) Používateľ bude službu využívať iba na zákonom povolené účely v súlade s platným právom, pričom v žiadnom prípade nebude porušovať práva tretích strán; (IV) Pokiaľ používateľ koná v mene tretej strany, má potrebné oprávnenie udeliť poskytovateľovi všetky vyššie uvedené práva bez nutnosti žiadať tretiu stranu o samostatné povolenie alebo povinnosti informovať ju.

3.2 Používateľ vyhlasuje a ručí za to, že nezverejní žiadny obsah, ktorý je urážlivý, hanlivý, ohováračský, škodlivý, pornografický, vulgárny, obscénny alebo rúhavý alebo obsahuje detskú pornografiu; obsah, ktorý porušuje platné zákony alebo predpisy vrátane aj, ale nie len predpisov týkajúcich sa duševného vlastníctva, osobných práv alebo dôvernosti dát; obsah, ktorý podnecuje tretie strany k nelegálnym a/alebo trestným skutkom a spôsobuje trestnoprávnu alebo občianskoprávnu zodpovednosť; obsah obsahujúci vírusy alebo iné programy, ktoré môžu negatívne ovplyvniť alebo obmedziť riadnu činnosť služby, spôsobiť nadmerné zaťaženie technickej infraštruktúry alebo serverov poskytovateľa alebo zadržiavať alebo falšovať operačné systémy, dáta alebo osobné informácie, prípadne poškodiť alebo zmazať počítačovú alebo elektronickú korešpondenciu; obsah, ktorý zahŕňa, umiestňuje a/alebo publikuje reklamy, reklamné materiály alebo materiály akéhokoľvek typu zamerané na získavanie zákazníkov alebo umožňuje iným osobám umiestňovať a/alebo publikovať obsah akéhokoľvek druhu. 3.3 Používateľ vyhlasuje a ručí za to, že v súvislosti s používaním služby nebude publikovať žiadne z nasledujúcich informácií: I) Dôverné dáta (vrátane aj, ale nie len informácií týkajúcich sa zdravotného stavu, etnickej príslušnosti, rasy, sexuálnych preferencií, záznamov v trestnom registri, rodinného stavu, náboženských názorov, príslušnosti k politickými združeniam alebo náboženským skupinám alebo finančnej situácie osoby; II) Fotografie/obrázky maloletých osôb bez súhlasu ich zákonných zástupcov a/alebo v každom prípade III) Osobné údaje tretích strán (vrátane obrázkov/fotografií) bez získania potrebného povolenia na ich zverejnenie/šírenie on-line.

4 Odškodnenie
Používateľ sa zaväzuje, že odškodní poskytovateľa za akékoľvek straty, škody, zodpovednosť, náklady, výdavky (vrátane právnych poplatkov), ktoré vyplývajú z nárokov tretích strán v súvislosti s porušovaním vyhlásení a záruk používateľa v týchto podmienkach. To zahŕňa aj náklady na určenie odškodného bez ohľadu na to, či je iniciované súdne alebo mimosúdne.

5 Obmedzenie zodpovednosti poskytovateľa
5.1 Používateľ berie na vedomie, že služba slúži výhradne na približné sprostredkovanie vzhľadu skutočného výrobku a toho, ako výrobok vyzerá na tvári používateľa. S výnimkou prípadných zákonných požiadaviek poskytovateľ nenesie zodpovednosť za presnosť tohto približného zobrazenia ani za kvalitu, správnu činnosť alebo vhodnosť služby na konkrétny účel.
5.2 Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nie je povinný kontrolovať obsah poslaný používateľom, pokiaľ to nie je potrebné na splnenie súdneho príkazu alebo príkazu iného zodpovedného orgánu, a že poskytovateľ nemá žiadnu povinnosť prezerať obsah a nie je teda za žiadnych okolností zodpovedný za daný obsah, akékoľvek jeho chyby a/alebo vynechávky, ani za priame alebo nepriame škody, ktoré pre používateľa a/alebo tretiu stranu vyplývajú z použitia alebo nepoužitia služby. Používateľ je výhradne a plne zodpovedný za akýkoľvek obsah nezávisle poslaný, zverejnený alebo šírený pomocou online služby.

6 Dostupnosť a pokračovanie služby
Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ má právo na základe svojho výhradného uváženia (i) dočasne alebo trvale prerušiť službu, (ii) odmietnuť prístup k službe, (iii) odstrániť obsah zo všetkých sociálnych sietí pod kontrolou spoločnosti Rodenstock. Za žiadnych okolností nie je poskytovateľ zodpovedný za stratu alebo poškodenie obsahu.

7 Podávanie správ úradom
Používateľ berie na vedomie, že pokiaľ sa poskytovateľ dozvie o možných nelegálnych aktivitách zo strany používateľa (napríklad, ale nie len šírení detskej pornografie prostredníctvom služby), môže s okamžitou platnosťou prijať opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi a oznámiť takéto porušenie zákona príslušným orgánom na ďalšie stíhanie, pričom na identifikáciu používateľa poskytne všetky informácie, ktoré má k dispozícii.

8 Práva duševného vlastníctva
Používateľ berie na vedomie, že pokiaľ sa poskytovateľ dozvie o možných nelegálnych aktivitách zo strany používateľa (napríklad, ale nie len šírení detskej pornografie prostredníctvom služby), môže s okamžitou platnosťou prijať opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi a oznámiť takéto porušenie zákona príslušným orgánom na ďalšie stíhanie, pričom na identifikáciu používateľa poskytne všetky informácie, ktoré má k dispozícii.
8.1 Používateľ berie na vedomie, že služba a softvér potrebný na jej poskytovanie („softvér“) sú výhradným vlastníctvom poskytovateľa, prípadne na ne poskytovateľ získal licenciu, a že softvér obsahuje dôverné informácie a je právne chránený. Poskytovateľ alebo jeho poskytovateľ licencie poskytuje používateľom nevýhradnú a neprenosnú bezplatnú licenciu na prístup k službe a používanie služby a softvéru potrebného na toto používanie.
8.2 Používateľ súhlasí s tým, že nebude pristupovať k službe akýmkoľvek iným spôsobom ako cez softvérové rozhranie poskytovateľa. Používateľ berie na vedomie, že nákup všetkého obsahu alebo dát pomocou služby je výhradne na jeho vlastnú zodpovednosť a že je zodpovedný za akékoľvek poškodenie systému alebo straty dát, a to aj pri nepriamom využívaní služby. Použitie služby a softvéru je na vlastné riziko používateľa a vychádza z jeho vlastného uváženia. Službu a softvér poskytovateľ ponúka a používateľ akceptuje podľa aktuálnych podmienok (v ich platnom znení a pri ich aktuálnej dostupnosti). Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu, že softvér spĺňa potreby používateľa alebo že pracuje bez prerušenia, primerane, bezpečne alebo bezchybne. Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu za výsledky, ktoré sú očakávané, v dosiahnutie ktorých sa dúfa, alebo ktoré sa dosahujú použitím softvéru.
8.3 Používateľ súhlasí s tým, že nebude pristupovať k službe akýmkoľvek iným spôsobom ako cez softvérové rozhranie poskytovateľa. Používateľ berie na vedomie, že nákup všetkého obsahu alebo dát pomocou služby je výhradne na jeho vlastnú zodpovednosť a že je zodpovedný za akékoľvek poškodenie systému alebo straty dát, a to aj pri nepriamom využívaní služby. Použitie služby a softvéru je na vlastné riziko používateľa a vychádza z jeho vlastného uváženia. Službu a softvér poskytovateľ ponúka a používateľ akceptuje podľa aktuálnych podmienok (v ich platnom znení a pri ich aktuálnej dostupnosti). Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu, že softvér spĺňa potreby používateľa alebo že pracuje bez prerušenia, primerane, bezpečne alebo bezchybne. Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu za výsledky, ktoré sú očakávané, v dosiahnutie ktorých sa dúfa, alebo ktoré sa dosahujú použitím softvéru.

9 Zmeny všeobecných podmienok
Na používanie služby je nutné, aby používateľ súhlasil s týmito všeobecnými podmienkami. Používateľ berie na vedomie, že tieto všeobecné podmienky môže poskytovateľ kedykoľvek jednostranne jednoducho zmeniť zverejnením novej verzie. Použitím služby používateľ súhlasí s aktuálne platnými všeobecnými podmienkami. Nové všeobecné podmienky vstupujú do platnosti automaticky po ich zverejnení. Pokiaľ používateľ nesúhlasí s novými podmienkami, nemôže viac používať službu a v tom prípade nemá žiadne právo akéhokoľvek druhu alebo nárok vyplývajúci z nedostatku možnosti pokračovať v používaní služby. Za žiadnych okolností nie je poskytovateľ zodpovedný za vymazaný obsah.

10 Správy
For questions about the service, users can contact the provider directly at info@rodenstock.com.

11 Súdna príslušnosť a riadiace právo
Tieto všeobecné podmienky sa riadia nemeckým právom. Všetky spory vyplývajúce z výkladu a/alebo vykonávanie týchto všeobecných podmienok podliehajú súdom v mieste bydliska alebo doručovacej adresy spotrebiteľa, pokiaľ je používateľ, spotrebiteľ bývajúci v Nemecku. Ak používateľ nie je spotrebiteľ, alebo nemá bydlisko v Nemecku, súdnu príslušnosť majú súdy v Mníchove. Všetky otázky, ktoré nie sú výslovne riešené v týchto všeobecných podmienok, sú regulované v súlade s platnými právnymi predpismi.

Použiť vlastnú fotku

Načítať fotku Fotka z webkamery

Použiť modelovú fotku

Toto je váš
model-číslo

P8562

K produktu
 
TIP

Vo virtuálnom poradcovi pre výber okuliarov si nielenže môžete okuliare vyskúšať, ale ich aj môžete zdielať na Facebooku. Okrem toho si môžete aj vytlačiť leták, takže už nič neprekáža získaniu rady o vašich obľúbených okuliaroch z optiky Rodenstock.


 


3D poradenstvo o okuliaroch Rodenstock

Vďaka 3D poradenstvu o okuliaroch Rodenstock môžete naše modely veľmi pohodlne vyskúšať doma a nájsť tak ten správny rám pre váš individuálny vzhľad.

Chceli by ste vyskúšať naše najnovšie modely v pokoji domova a urobiť predbežný výber predtým než vyhľadáte optiku vo vašom okolí? Pre také prípady je tu teraz 3D poradenstvo o okuliaroch Rodenstock. Tu môžete virtuálne vyskúšať rozličné modely a zistiť, ktorý rám sa k vám najlepšie hodí. Keď nájdete svojich obľúbencov, uložte si ich na leták a prineste ho do vašej optiky.

3D poradca pre výber okuliarov Rodenstock pracuje s pomocou webkamery ako magické zrkadlo a zobrazí vás s modelom okuliarov, ktorý si vyberiete. Ak nemáte pri sebe webkameru, môžete nahrať svoju fotografiu alebo odskúšať vaše obľúbené okuliare na uložených fotografiách alebo video modeloch.

A na záver, aby ste mali absolútnu istotu, že ste si vybrali ten „pravý“ výrobok, môžete použiť funkciu porovnávania na zobrazenie až štyroch rozličných modelov vedľa seba. Potom môžete svoj obrázok zdieľať na Facebooku a zapojiť do konečného rozhodnutia vašich priateľov.