Okuliare Rodenstock
Váš zoznam želaní
Your type of spectacles
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? Okuliare Rodenstock
Vaše okuliare
Váš okuliarový rám
Váš očný optik
Hľadanie očného optika You can attach your wish list directly to your appointment booking

Zásady ochrany údajov

Ďakujeme za Váš záujem o naše webové stránky. Ochrana Vášho súkromia predstavuje jednu z našich najvyšších priorít.

Firma Rodenstock chápe nakladanie so zverenými údajmi ako otázku svojej korporátnej zodpovednosti. Aby sa naši zákazníci pri navštevovaní našich stránok cítili vždy bezpečne, pri spracovávaní ich osobných údajov vždy striktne dodržujeme všetky zákonné ustanovenia a poskytujeme tiež podrobné informácie o nakladaní s týmito údajmi.

1. Kto je zodpovedný za spracovanie mojich údajov?

Zodpovednosť za náležité spracovanie údajov pri navštevovaní týchto webových stránok nesie, v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR),

Rodenstock GmbH
Elsenheimerstraße 33
D-80687 München
Tel.: 089-7202-0
E-Mail: datenschutz@rodenstock.com

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne ochrany údajov v kontexte s našimi produktmi alebo v súvislosti s používaním našich webových stránok sa kedykoľvek obracajte na nášho pracovníka pre ochranu údajov. Kontaktovať ho môžete na vyššie uvedenej poštovej či mailovej adrese (s hlavičkou: „FAO Data Protection Officer“).

2. Kedy a za akým účelom Rodenstock zhromažďuje Vaše osobné údaje?

2.1. Prístupové údaje
Prístupové údaje zhromažďujeme pri každom použití nášho webu – automaticky ich prenáša Váš prehliadač, aby Vám bolo umožnené web navštíviť. Pod pojmom prístupové údaje rozumieme predovšetkým:
• IP adresu zariadenia, ktoré vyžaduje prístup na web.
• Dátum a čas požiadavky.
• Adresu vyvolaného webu a webu žiadajúceho o prístup.
• Informácie o použitom prehliadači a operačnom systéme.
• Online identifikátory (napr. Identifikátory zariadenia, session IDs).

Spracovávanie týchto prístupových údajov je potrebné pre umožnenie návštevy webu a dlhodobej funkčnosti a bezpečnosti našich systémov. Prístupové údaje sú dočasne uložené v interných súboroch protokolu pre účely popísané vyššie, pre vytvorenie štatistických údajov o využití našich webových stránok a pre ich ďalšie vylepšenie s ohľadom na potreby našich návštevníkov napr. v prípade, že dôjde k nárastu prístupov z mobilných zariadení. Právnym základom je Čl. 6 odst. 1 veta 1 b GDPR.

Informácie uložené v súboroch protokolu neumožňujú vykonávať akékoľvek priame závery vo vzťahu k Vašej osobe.

2.2. Nadväzovanie kontaktu
Existuje veľa spôsobov ako nás môžete kontaktovať – napríklad pomocou kontaktného či servisného formulára alebo prostredníctvom emailu. Z príslušných formulárov je vždy zrejmé, aké údaje sú v každom jednotlivom prípade zhromažďované. V tomto kontexte spracovávame údaje výhradne za účelom komunikácie s Vami. Právnym základom je Čl. 6, Parag. 1 b GDPR. Údaje, ktoré pri použití kontaktného formulára zhromažďujeme sa po úplnom spracovaní Vašej otázky automaticky vymažú, pokiaľ nevyžadujeme, aby Vaša žiadosť splnila zmluvné alebo zákonné povinnosti (viď. oddiel „Kedy budú Vaše údaje vymazané?“)

2.3. Uchádzači o zamestnanie v spoločnosti Rodenstock
Do výberového riadenia na obsadenie voľnej pracovnej pozície v spoločnosti Rodenstock sa môžete prihlásiť prostredníctvom nášho systému správy aplikácií. Dôvodom, prečo zhromažďujeme údaje z tejto oblasti je výber potencionálnych vhodných kandidátov, pre prípad vytvorenia novej pracovnej pozície. Pre príjem a spracovanie Vašej žiadosti zhromažďujeme nasledujúce údaje:
• Oslovenie
• Meno a priezvisko
• Adresa
• E-mailová adresa
• Telefónne číslo
• Dátum narodenia
• Požiadavka na plat
• Výpovedná lehota
• Dokumenty priložené k žiadosti (napr. certifikáty, CV)

Právnym základom pre spracovanie Vašich dokumentov je čl. 6, Parag. 1, veta 1 b a čl. 88 GDPR v spojení s národnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

2.4. Ďalšie prípady vyvažovania záujmu (čl. 6, Parag. 1 f GDPR)
Vaše údaje môžeme tiež použiť na základe vyvažovania záujmu v rámci ochrany našich legitímnych, spravidla ekonomických záujmov, poprípade záujmov tretích strán. Pokiaľ je možné, spracovávame údaje pseudonymizované či anonymizované, a to pre nasledujúce účely:
• Monitoring a zvyšovanie efektivity a právne zabezpečenie obchodných procesov.
• Úverový rating.
• Monitoring, optimalizácia a ďalší rozvoj našich služieb a produktov.
• Reklamné účely (napr. reklamné poštové zásielky, retargeting), prieskumy trhu a verejného mienenia.
• Uplatňovanie právnych nárokov a obhajovania v súdnych procesoch.
• Detencia, prevencia a šetrenie trestných činov.
• Zabezpečenie bezpečnosti a prevádzkovej schopnosti našich IT systémov.

2.5. Plnenie ďalších zákonných povinností (čl. 6, Parag. 1 c GDPR)

Naša spoločnosť podlieha rôznym zákonným povinnostiam, napr. právnym požiadavkám obchodnej dokumentácie a vývozných nariadení.

3. Prečo tieto webové stránky používajú cookies?

Cookies slúžia k zlepšeniu navigácie na stránke a aj k vytváraniu maximálne užívateľského pohodlného prostredia. Jedná sa o textové súbory menšej veľkosti, ktoré sa pri vyvolaní webovej stránky ukladajú na Váš harddisk. Používajú sa pre dočasné ukladanie informácií napríklad za účelom štatistickej analýzy alebo pre kontrolu pripojenia počas návštevy stránok. Cookies sa používajú tiež k ukladaniu návštevníckych preferencií. Následne nám potom umožňujú upravovať obsahy stránok s ohľadom na Vaše konkrétne požiadavky a tým pre Vás ďalej zlepšovať naše služby. Cookies nám neumožňujú vytvárať žiadne odkazy smerom k užívateľom stránok.
V nastavení Vášho prehliadača je možné kedykoľvek upraviť možnosti ukladania cookies, alebo existujúce cookies vymazať. Každý užívateľ má tiež možnosť nechať webovú stránku zobraziť bez cookies. Odmietnutie všetkých cookies však môže negatívne ovplyvniť funkčnosť našich webových stránok.

Niektoré cookies používané našimi stránkami (tzv. session cookies) sa po ukončení relácie prehliadača automaticky vymažú. Okrem toho používame cookies, ktoré na Vašom harddisku po ukončení relácie prehliadača zostanú po vopred stanovený čas. Tieto trvalejšie cookies sú po určitom čase z Vášho harddisku vymazané prehliadačom. Niektoré cookies môžu pochádzať tiež od poskytovateľov služieb tretích strán.

Cookies vyžadované v procesoch elektronickej komunikácie, alebo cookies umožňujúce vykonávať určité požadované funkcie (napr. použitie nákupného košíka) sú ukladané na základe čl. 6, Parag. 1 f. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na ukladaní cookies pre dosiahnutie technicky bezproblémového a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Ak sú ukladané ďalšie cookies súbory (napr. cookies pre analyzovanie surfovacích návykov), rieši sa takýto prípad samostatne v nasledujúcom bode tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov.

4. Používanie cookies a podobných technológií pre účely analýzy

Cookies a ďalšie podobné technológie používame tiež pre účely reklamy. Niektoré prístupové údaje, ktorých počet s časom užívania našich stránok narastá, používame pre záujmovo orientovanú reklamu. Analyzovanie a evaluácia týchto údajov nám umožňuje na našich stránkach a stránkach ďalších prevádzkovateľov prezentovať personalizované reklamy, teda reklamy, ktoré sú zamerané práve pre Vaše aktuálne záujmy a potreby.
Právnym základom pre spracovanie údajov popísané v nasledujúcej časti je čl. 6, Parag. 1 f GDPR, na základe nášho legitímneho záujmu prezentovať Vám personalizované reklamné oznámenie. S používanými technológiami a poskytovateľmi služieb by sme Vás radi podrobnejšie zoznámili v nasledujúcej časti.

Zhromažďovanie údajov spravidla zahŕňa nasledujúce údaje:

• IP adresu zariadenia.
• Dátum a čas prístupu.
• Identifikačné číslo cookies.
• Identifikácia mobilného zariadenia.
• Technické informácie o prehliadači a operačnom systéme.

Zhromažďované údaje sú však ukladané iba pseudonymne, takže z nich nie je možné vytvárať akékoľvek závery o jednotlivcoch.

V nasledujúcom popise nami používaných technológií nájdete informácie o možnostiach vyjadrenia nesúhlasu s našimi analýzami a reklamnými meraniami pomocou tzv. opt-out cookies. Upozorňujeme, že po vymazaní všetkých cookies vo Vašom prehliadači, alebo pri použití iného prehliadača a/alebo profilu je vždy potrebné umiestniť ďalšie op-out cookies.

Nižšie sú uvedené možnosti vyjadrenia nesúhlasu ohľadne analýz a reklamných meraní. Námietku môžete prípadne vzniesť prostredníctvom odpovedajúcich nastavení na webových stránkach Truste, NAI, DAA alebo Your Online Choices, kde možnosti vyjadrenia nesúhlasu poskytuje veľa inzerentov. Tieto stránky umožňujú vykonať pomocou opt-out cookies deaktiváciu všetkých reklám naraz, alebo alternatívne spracovať nastavenia pre každého poskytovateľa zvlášť.

Google (Universal) Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú zložku spoločnosti google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain view, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používa súbory cookies a podobné technológie k umožneniu analýzy a vylepšenia nášho webu na základe vašich užívateľských zvyklostí. Údaje, ktoré vznikli v tomto spojení, môže spoločnosť Google preniesť na server v USA a tam ich uložiť za účelom vyhodnotenia. Pri prenose osobných údajov do USA sa Google podrobil systému EU-USA pre ochranu súkromia (EU-US Privacy Shield). Pred vyhodnotením štatistík využitia je Vaša IP adresa skrátená, takže nie je možné vyvodiť žiadne priame závery ohľadne vašej identity. Za účelom anonymizovaného zachycovania IP adries bola na našom webe Google Analytics rozšírená o kód „anonymizeIP“.

Google bude spracovávať informácie získané pomocou cookies, aby vyhodnotil Vaše používanie webu, zostavil správy o činnostiach na webe pre operátorov webových stránok a poskytol ďalšie služby spojené s používaním webu a používaním internetu.

Ako je uvedené vyššie, môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, že bude súbory cookies odmietať, prípade je možné zabrániť zachytávaniu údajov generovaných súbormi cookies súvisiacimi s Vašim používaním našich webových stránok v nastavení súborov cookies v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google. Prípade môžete tiež zabrániť spracovaniu takýchto údajov spoločnosti Google stiahnutím a inštalovaním doplnkov prehliadača poskytovaného spoločnosťou Google (tá nepracuje s mobilnými koncovými zariadeniami). Ďalšie informácie za týmto účelom nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov Google Analytics.

Súbory cookies Google Analytics sa ukladajú na základe čl. 6, Parag. 1 f GDPR. Prevádzkovateľ webu má legitímny záujem na analýze užívateľov s cieľom optimalizovať svoje webové stránky aj svoju reklamu.

Campaign Manager (tiež ako Doubleclick)
Tento web ďalej používa online marketingový nástroj Campaign Manager od spoločnosti Google. Tento nástroj využíva súbory cookies k zobrazovaniu reklám relevantných pre užívateľa k zlepšovaniu prehľadov výkonu kampaní alebo k tomu, aby zabránil užívateľovi zobraziť rovnaké reklamy viackrát. Google používa ID súbory cookies ku sledovaniu aké reklamy sa zobrazujú, v ktorom prehliadači a zabraňuje ich zobrazovaniu viackrát. Okrem toho môže Campaign Manager použiť ID súbory cookies k zhromažďovaniu konverzií súvisiacich s požiadavkami na reklamy. To je napríklad prípad, keď užívateľ uvidí reklamu zvolenú pomocou Campaign Manager a neskôr navštívi web inzerenta pomocou rovnakého prehliadača a tam niečo kúpi. Podľa spoločnosti Google súbory cookies Campaign Manager neobsahujú žiadne osobné údaje.
Akonáhle navštívite naše webové stránky, Váš prehliadač automaticky naviaže priamo pripojenie so serverom Google. Rozsah a ďalšie využitie údajov zhromaždených spoločnosťou Google pomocou tohto nástroje nie je možné nijak ovplyvniť, preto by sme Vás radi informovali, že: vďaka integrovaniu nástroja Campaign manager spoločnosti Google obdržia informácie, že ste zobrazili konkrétnu časť našej internetovej prezentácie, alebo klikli na našu reklamu. Pokiaľ ste registrovaný v službe Google, môže Google spojiť Vašu návštevu s Vašim účtom. Poskytovatelia môžu Vašu IP adresu získať a uložiť aj v prípade, že v spoločnosti Google nie ste registrovaný alebo prihlásený.

Okrem toho nám súbory cookies Campaign Manager (Double Click Floodlight) umožňujú pochopiť, či po zobrazení jednej z našich grafických /videoreklám na Google alebo na iných platformách prostredníctvom Campaign Manager alebo kliknutím na jednu z nich (sledovanie konverzácie) vykonáte určité akcie na našich webových stránkach. Campaign Manager používa tento súbor cookies k porozumeniu obsahu, s ktorým ste na našich webových stránkach interagovali, aby Vám neskôr mohol zasielať cielenú reklamu.

Vášmu zapojeniu do tohto procesu sledovania môžete zabrániť rôznymi spôsobmi: a) odpovedajúcim nastavením softwaru prehliadača, najmä potlačením súborov cookies tretích strán, nebudete od poskytovateľov tretích strán dostávať žiadne reklamy; b) deaktiváciou cookies pre sledovanie konverzií nastavením Vášho prehliadača tak, aby cookies blokovala doména www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, po zmazaní cookies, bude toto nastavenie odstránené; c) deaktivácia najmä orientovaných reklám poskytovateľov, ktorí sú súčasťou samoregulačnej kampane „About Ads“, prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, po zmazaní cookies bude toto nastavenie odstránené; d) trvalým deaktivovaním prehliadača Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome vo Vašom prehliadači, pod odkazom http://www.google.com/settings/ads/plugin alebo e) príslušným nastavením predvolieb cookies (kliknite tu). Vezmite, prosím, na vedomie, že v tomto prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto ponuky.

Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súborov cookies a súvisiacich s Vašim používaním webových stránok a v spracovaní týchto údajov stiahnutím a inštaláciou pluginu prehliadača, ktorý je k dispozícii v časti „Display settings“, “Extension for Campaign Manager deactivation” na adrese https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en.

Ďalšie informácie o nástroji Campaign Manager od spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese https://www.google.de/doubleclick, a všeobecne pre spracovanie údajov na Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; ďalšie informácie nájdete tiež na webových stránkach Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org. Google je súčasťou systému EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Použité cookies: Typ C. Viac informácií viď. Cookie Section.

Právny základ: čl. 6 (1) a GDPR.

Použitie pluginov sociálnych sietí
Na našom webe Vám ponúkame možnosť použitia tzv. ikon sociálnych sietí. Tieto ikony sú na webe zahrnuté iba ako grafika obsahujúce odkaz na odpovedajúci web ich poskytovateľa. Kliknutím na grafiku budete presmerovaný na služby príslušného poskytovateľa. Iba vtedy budú Vaše údaje príslušným poskytovateľom poslané. Pokiaľ na grafiku nekliknete, k žiadnej výmene údajov medzi Vami a poskytovateľmi ikon sociálnych médií nedôjde. Informácie o zhromažďovaní a použití Vašich údajov na sociálnych sieťach nájdete v príslušných podmienkach použitia konkrétnych poskytovateľov.

Naše stránky obsahujú ikony sociálnych sietí nasledujúcich spoločností:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
Instagram Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)
LinkedIn Corporation (1000 W Maude Ave - Sunnyvale - CA 94085 - USA)
Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
Youtube/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View - CA 94043 - USA)

5. Použitie funkcií iných poskytovateľov

Čítanie konverzií a práce s vlastnou webovou klientelou pomocou Facebook pixel
Na našich webových stránkach používame Facebook pixel alebo propagačný visitor promotion pixel Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len: Facebook). Vyvolaním tohto pixelu pomocou Vášho prehliadača môže Facebook spätne zistiť či bola reklama na Facebooku úspešná. To je napríklad v prípade, keď bol nákup vykonaný na webovej stránke. Za týmto účelom dostávame výhradne štatistické a anonymizované údaje z Facebooku, bez odkazu na konkrétnu osobu. To nám umožňuje zaznamenávať účinnosť reklám na Facebooku pre štatistické účely a účely prieskumu trhu a zlepšovať naše služby.

Facebook pixel využívame tiež pre funkciu „Website Custom Audiences“ (Návštevnosť webu vlastnou klientelou). Radi by sme zdôraznili, že ako poskytovateľ webových stránok nemáme žiadne znalosti o obsahu prenášaných údajov, ani o ich využití Facebookom. Môžeme si len vybrať akému segmentu užívateľov Facebooku (napríklad vek, záujmy) by sa naša reklama mala zobraziť. Za týmto účelom používame jeden z dvoch postupov, keď na Facebook nie je možné prenášať žiadne súbory údajov, najmä žiadne e-mailové adresy našich užívateľov – či už šifrované alebo nešifrované.

Prostredníctvom pixelovej grafiky Facebook prijíma okrem iného informácie z Vášho prehliadača, že Váš terminál našiel našu stránku. Pokiaľ Váš prehliadač povolí súbory cookies a Vy pomocou opt-out cookies nevyjadrite svoj nesúhlas, vytvorí Facebook súbor cookies, ktorý mu umožní Vás identifikovať. Pokiaľ ste prihlásený na Facebook alebo sa prihlásite neskôr, je možné údaje priradiť k Vášmu facebookovému účtu, pričom dochádza k spracovaniu osobných údajov.
Predovšetkým pokiaľ ste registrovaný na Facebooku, nájdete ďalšie informácie v ich informáciách o ochrane údajov https://www.facebook.com/about/privacy/. Ak chcete odvolať svoj súhlas s Facebook pixelom, kliknite na tento odkaz.

Facebook pixel je založený na právnom základe čl. 6, Parag. 1 f GDPR. Prevádzkovateľ webu má legitímny záujem na vkladanie ponúk prispôsobených užívateľovi na pozadí reklamy relevantnej pre užívateľa.

Používanie Google Maps
Naše webové stránky používajú mapovú službu Google Maps od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Aby sme zistili integráciu a zobrazovanie nami používaných mapových údajov Google do Vášho webového prehliadača, musí sa Váš webový prehliadač pri vyvolaní kontaktnej stránky pripojiť k serveru Google, ktorý môže byť umiestnený v USA. Pri prenose osobných údajov do USA sa Google podrobil systému EU-USA pre ochranu súkromia. Google týmto dostáva informáciu, že kontaktná stránka nášho webu bola vyvolaná IP adresou Vášho zariadenia. Právnym základom je čl. 6, Parag. 1, veta 1 f GDPR, na základe nášho oprávneného záujmu o integrácií mapovej služby pre nadviazanie kontaktu.

Ak na našom webe vyvoláte mapovú službu Google a ste pritom prihlásený do svojho Google účtu, môže spoločnosť Google túto udalosť s Vašim Google účtom prepojiť. Pokiaľ si neprajete, aby bol tento odkaz na Váš Google účet vytvorený, musíte sa pred vyvolaním našej kontaktnej stránky z Google odhlásiť. Google ukladá Vaše údaje a používa ich pre účely reklamy, prieskumu trhu a personalizovanej prezentácie Google Maps. Zber týchto údajov spoločnosti Google môžete odmietnuť. Bližšie informácie nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google a v ďalších zmluvných podmienkach pre používanie Google Maps.

6. Kedy budú Vaše údaje vymazané?

Osobné údaje v zásade ukladáme iba vtedy, pokiaľ je to potrebné pre splnenie zmluvných alebo zákonných povinností, ktoré sú dôvodom pre zhromažďovanie údajov. Pokiaľ údaje nevyžadujeme do uplynutia zákonných premlčaných lehôt pre účely dokazovania občianskych nárokov alebo z dôvodu zákonných požiadaviek na uchovávanie, okamžite ich odstránime.

Pre dôkazné účely musíme údaje o zmluve uchovávať tri roky po skončení roku, keď obchodný vzťah s Vami skončil. Podľa zákonných premlčaných lehôt sa prípadné nároky premlčia najskôr v tejto chvíli.

Potom budeme musieť časť Vašich údajov aj naďalej zhromažďovať pre účely účtovníctva. Máme povinnosť tak vykonať z dôvodu požiadaviek na právnu dokumentáciu, ktoré môžu vyplývať z obchodného zákonníka, daňového zákonníka, zákona o bankovníctva, zákona o praní peňazí a zákona o obchodovaní s cennými papiermi. Čas uchovávania dokumentov uvedených vo vyššie uvedených právnych predpisoch sú dva až desať rokov.

7. Aké sú Vaše práva pre ochranu údajov?

Máte právo kedykoľvek požiadať o informáciu o spracovaní Vašich osobných údajov našou stranou. Počas poskytovania týchto informácií Vám vysvetlíme proces spracovania údajov a poskytneme prehľad uložených osobných údajov vo vzťahu k Vašej osobe. Pokiaľ by u nás uložené údaje boli nesprávne alebo už neaktuálne, máte právo na ich opravu.

Môžete tiež požiadať o vymazanie Vašich údajov. Pokiaľ by vymazanie nebolo výnimočne možné kvôli iným právnym predpisom, potom sú údaje zablokované, takže budú k dispozícii výlučne pre tento právny účel.

Ďalej môžete spracovanie Vašich údajov obmedziť, napr. pokiaľ sa domnievate, že nami uložené údaje nie sú správne. Máte tiež právo na prenositeľnosť údajov, inými slovami na vyžiadanie Vám predáme digitálnu kópiu s osobnými údajmi, ktoré ste poskytli.

Za účelom uplatnenia tu popísaných práv nás môžete prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov kedykoľvek kontaktovať. To platí tiež v prípade, že si prajete dostať kópie záruk na dôkaz primeranej úrovne ochrany údajov.

Ďalej máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu údajov, ktoré vychádza z čl. 6, Parag.1 e alebo f GDPR. A tiež máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu pre ochranu údajov, ktorý je za nás zodpovedný. Toto právo môžete uplatniť u orgánu dozoru v členskom štáte Vášho bydliska, vo Vašom zamestnaní alebo v mieste podozrenia z porušenia.

8. Právo na odvolanie a námietku

V súlade s čl. 7 odst. 1 písm. 3 GDPR máte právo súhlas so spracovaním Vašich údajov, ktorý nám bol udelený, kedykoľvek odvolať. V dôsledku toho už v budúcnosti nebudeme naďalej spracovávať údaje, ktoré boli predmetom súhlasu. Zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov na základe súhlasu až do času jeho zrušenia.

Ak spracovávame Vaše údaje na základe oprávnených záujmov v súlade s čl. 6, Parag. 1, veta 1 f GDPR, máte právo v súlade s čl. 21 GDPR, vzniesť proti spracovaniu Vašich údajov námietku, pokiaľ k tomu existujú dôvody, ktoré vyplývajú z Vašej zvláštnej situácie alebo v prípade, že je námietka namierená proti priamej reklame. V druhom prípade máte všeobecné právo na vznesenie námietky, na ktorú musíme reagovať, pričom nemusíte uvádzať žiadne dôvody.

Pokiaľ si prajete využívať svojho práva na odvolanie alebo svojho práva na vznesenie námietky, postačí neformálne oznámenie na vyššie uvedené kontakty.

9. Bezpečnosť údajov

K zabezpečeniu bezpečnostných údajov, najmä k ochrane Vašich osobných údajov pred rizikami pri prenose údajov a pred tretími stranami, ktoré by mohli získať znalosti o Vašich osobných údajov, udržujeme neustále aktualizované technické opatrenia. Tie sú zodpovedajúcim spôsobom prispôsobené najmodernejším technológiám. K zabezpečeniu osobných údajov, ktoré Ste sami na našom webe zadali, používame protokol TLS (Transport Layer Security), ktorý zadané informácie šifruje.

10. Zmena prehlásenia o ochrane osobných údajov

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov príležitostne aktualizujeme, napríklad keď upravujeme naše webové stránky, alebo pokiaľ sa zmenia právne alebo oficiálne požiadavky.

Žiadosť o stretnutie

Poslať nezáväznú žiadosť o stretnutie optikovi.Telefón
??data.request.mail??

Zoznam prianí

Optikovi pomôže pripraviť sa na stretnutie, pripojením zoznamu prianí – vybraných rámov.

Vaša žiadosť o stretnutie bola úspešne odoslaná.

Čoskoro obdržíte e-mail s potvrdením, že Vaše údaje boli odoslané optikovi. Optik Vás kontaktuje priamo pre bližšie upresnenie stretnutia.

NÁVRAT SPÄŤ
Vaša požiadavka nemôže byž odoslaná!

Skúste zadanie opakovať, prosím.