Prehlásenie o ochrane údajov

V tomto prehlásení o ochrane osobných údajov Vás spoločnosť Rodenstock GmbH informuje o spracovaní osobných údajov pri účasti v kvíze B.I.G. Vision.

Osobné údaje sú informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Ide najmä o informácie, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu, ako je meno, telefónne číslo, adresa alebo e-mailová adresa. Štatistické údaje, ktoré zhromažďujeme napríklad pri návšteve mikrostránok a účasti na online školení a ktoré nie je možné spojiť s Vašou osobou, nepatria pod pojem osobné údaje.

Obsah tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov
Kontakt

Kontaktnou osobou a tzv. osobou zodpovednou za spracovanie Vašich osobných údajov pri účasti na online školení v súlade so základným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) je:

Rodenstock GmbH
Elsenheimerstraße 33
D-80687 Mníchov
Telefon: +49 89-7202-0
E-mail: privacy@rodenstock.com

Pokiaľ máte pri účasti na online školení akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete sa obrátiť na nami poverenú osobu pre ochranu osobných údajov. Môžete ju kontaktovať na vyššie uvedenej emailovej alebo poštovej adrese.

Prístupové údaje

Zakaždým, keď použijete odkaz na online školenie, zhromažďujeteme prístupové údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša k umožneniu prístupu na tieto stránky. Prístupové údaje zahŕňajú najmä:

 • IP adresa žiadajúceho zariadenia
 • Dátum a čas žiadosti
 • Adresa volanej webovej stránky a dotazujúcej sa webovej stránky
 • Informácie o použitom prehliadači a operačnom systéme
 • Online ID (napr. ID zariadenie, ID relácie)
Spracovanie týchto prístupových údajov je potrebné pre umožnenie návštevy stránok a pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti a bezpečnosti našich systémov. Prístupové údaje sú tiež dočasne uložené do interných logovacích súborov pre vyššie popísané účely, aby bolo možné vytvárať štatistické údaje o používaní nášho kvízu/stránok a všeobecne administratívne udržiavať webové stránky kvízu. Právnym základom je čl. 6 odst. 1 veta 1 písm. b GDPR.

Informácie uložené v súboroch protokolov neumožňujú priamy záver o Vašej osobe - najmä IP adresy ukladáme iba v skrátenej, anonymizovanej podobe. Protokolové súboru sú uchovávané po dobu 12 mesiacov a po následnej anonymizácii sú archivované.

Analýzy

Analyzujeme a ukladáme účasť a celkový výsledok školenia podľa počtu zákazníkov (napr. počet účastí, počet absolvovaných školení), ale nie podľa mena. Celkové výsledky budeme analyzovať podľa jednotlivých otázok za všetkých účastníkov ako celku, napr. aby sme zistili, ktorý obsah by mal byť v budúcnosti viac vysvetlený.

Certifikát

Po úspešnom absolvovaní online školenia, keď správne odpoviete na 15 otázok, si môžete stiahnuť svoj certifikát. Okrem toho tiež obdržíte certifikát e-mailom pre neskoršie stiahnutie či uloženie. Ako zálohu uložíme tento e-mail tiež centrálne pre prípad, že by sa stratil.

Newsletter

Máte možnosť prihlásiť sa k odberu informácií a marketingových novinkách od spoločnosti Rodenstock. Pre registráciu Vášho e-mailu do nášho distribučného zoznamu používame tzv. double opt-in postup, t.j. novinky Vám budeme e-mailom posielať iba vtedy, pokiaľ v našom notifikačnom e-maili potvrdíte kliknutím na odkaz, že ste vlastníkom uvedenej adresy. Pokiaľ svoju e-mailovú adresu potvrdíte, uložíme Vašu e-mailovú adresu, čas registrácie a IP adresu použitú pre registráciu, kým sa z odberu neodhlásite. Jediným účelom uloženia je posielanie noviniek a možnosť preukázať Vašu registráciu. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Príslušný odkaz pre odhlásenie nájdete v každom newsletteri. Postačí aj správa na vyššie uvedené kontaktné údaje alebo v newsletteri (napr. e-mailom alebo listom). Právnym základom spracovanie je Váš súhlas podľa č. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Ďalšie prípady vyváženia záujmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Vaše údaje môžeme tiež použiť na základe vyváženosti záujmu k ochrane oprávnených, zvyčajne ekonomických záujmov nás alebo tretích strán, pričom spracovávame pseudonymizované alebo anonymizované údaje, pokiaľ to je možné.

To sa vykonáva z nasledujúcich dôvodov:

 • Riadenie a zvyšovanie efektivity a právnej istoty obchodných procesov
 • Hodnotenie kreditov
 • Kontrola, optimalizácia, ďalší rozvoj služieb a produktov
 • Realizácia reklamy (napr. poštová reklama, cielenie), prieskum trhu a verejná mienka
 • Uplatňovanie právnych nárokov a obhajoba v pránych sporoch
 • Odhaľovanie, prevencia a vyšetrovanie trestných činov
 • Zabezpečenie bezpečnosti a prevádzkovej schopnosti našich IT systémov

Ďalšie právne povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR)

Podliehame rôznym právnym povinnostiam, napr. zákonným povinnostiam uchovávania obchodných dokumentov a vývozným predpisom.

Zverejňovanie informácií

Nami zhromažďované údaje budú odovzdané iba v prípade, že:
ste udelili svoj výslovný súhlas podľa čl. 6 odst. 1 veta 1 písm. a GDPR, zverejnenie podľa č. 6 odst. 1 veta 1 f GDPR je potrebné pre uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a nie je dôvod predpokladať, že máte prevažný záujem hodný ochrany, aby sme vaše údaje nezverejnili, sme zo zákona povinný podľa č. 6 ost. 1 veta 1 písm. c GDPR odovzdať alebo ak to zákon umožňuje a je to potrebné podľa čl. 6 odst. 1 veta 1 písm. b GDPR pre spracovanie zmluvných vzťahov s Vami alebo pre vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré sú prijímané na Vašu žiadosť.

Časť spracovania údajov môžu vykonávať naši poskytovatelia služieb. Okrem poskytovateľov služieb uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov môže ísť o dátové centrá, ktoré uchovávajú naše webové stránky a databázy, poskytovateľov IT služieb, ktorí udržiavajú naše systémy a poradenské firmy. Pokiaľ odovzdávame údaje našim poskytovateľom služieb, môžu tieto údaje používať výhradne pre plnenie svojich úloh. Poskytovatelia služieb boli starostlivo vybraní a poverení nami. Sú zmluvne viazaní našimi pokynmi, majú zavedené vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu práv dotknutých osôb a sú nami pravidelne kontrolovaní.

Okrem toho môžu byť sprístupnení v súvislosti s úradným vyšetrovaním, súdnym príkazom a súdnym vyšetrovaním, pokiaľ je to potrebné pre súdne stíhanie alebo vymáhanie práv.

Doba uchovania

Osobné údaje uchovávame v zásade iba po čas potrebný k plneniu zmluvných alebo zákonných povinností, pre ktoré sme ich zhromaždili. Následne údaje okamžite vymažeme, pokiaľ ich nepotrebujeme do konca zákonnej premlčacej lehoty pre účely dokazovania občianskoprávnych nárokov alebo z dôvodu zákonných povinností uchovávania.
Pre účely evidencie musíme údaje zo zmluvy uchovávať po dobu ďalších troch rokov od konca roku, v ktorom skončil obchodný vzťah s Vami. Prípadné nároky sa premlčia najskôr po uplynutí zákonnej premlčacej lehoty v tomto okamihu.
Aj potom musíme z účtovných dôvodov niektoré Vaše údaje uchovávať. Sme k tomu povinný na základe zákonných dokumentačných povinností, ktoré môžu vyplývať z obchodného zákonníku, daňového poriadku a zákona o bankách, zákona o praní špinavých peňazí a zákona o obchodovaní s cennými papiermi. V tomto prípade sú stanovené lehoty, pre uchovávanie dokumentov, dva až desať rokov.

Vaše práva

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o spracovaní Vašich osobných údajov. V rámci poskytnutia informácií Vám vysvetlíme spracovanie údajov a poskytneme Vám prehľad údajov, ktoré o vás uchovávame.
Pokiaľ sú u nás uložené údaje nesprávne alebo už nie sú aktuálne, máte právo na ich opravu.
Môžete tiež požiadať o vymazanie svojich údajov. Pokiaľ vymazanie nie je možné z dôvodov iných právnych predpisov, budú údaje zablokované tak, aby boli k dispozícií iba pre tento zákonný účel.
Spracovanie Vašich údajov môžete tiež obmedziť, napr. pokiaľ sa domnievate, že údaje, ktoré sme uložili, sú nesprávne. Máte tiež právo na prenositeľnosť údajov, t.j. na požiadanie Vám pošleme digitálnu kópiu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.
Ak chcete uplatniť svoje práva, tak ako je tu napísané, môžete sa kedykoľvek obrátiť na vyššie uvedené kontaktné údaje. To platí v prípade, že si prajete obdržať kópiu záruk preukázajúcich odpovedajúcu úroveň ochrany údajov.

Okrem toho máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu údajov na základe čl. 6 odst. 1 písm. e alebo f GDPR. V neposlednom rade máte právo podať sťažnosť násmu dozornému úradu pre ochranu osobných údajov. Toto právo môžete uplatniť u dozorného úradu v členskom štáte, v ktorom bývate, pracujete alebo ste podozrivý z porušenia. V Bavorsku je príslušným dozorným úradom: Bavorský úrad pre ochranu osobných údajov (BayLDA), Promenade 27, D-91522 Ansbach, Nemecko.

Právo na odvolanie a námietku

V súlade s č. 7 odst. 2 GDPR máte právo nám svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V dôsledku tohto nebudeme v budúnosti pokračovať v spracovaní údajov na základe tohto súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu do jeho odvolania.
Pokiaľ spracovávame Vaše údaje na základe oprávnených záujmov podľa č. 6 odst. 1 veta 1 písm. f DSGVO, máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich údajov v súlade s čl. 21 GDPR, pokiaľ k tomu existujú dôvody vyplávajúce z vašej konkrétnej situácie alebo pokiaľ námietka smeruje proti priamej reklame. V druhom prípade máte všeobené právo vzniesť námietku, ktorú uplatníme aj bez udania dôvodu.
Pokiaľ chcete využiť svoje práva na odvolanie alebo námietku, stačí poslať neformálnu správu na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Zabezpečenie údajov

Udržujeme aktuálne technické opatrenia, ktoré zaručujú bezpečnosť údajov, najmä aby sme ochránili Vaše osobné údaje pred nebezpečím prenosu údajov a predtým, ako sa o nich dozvedia tretie strany. Tie sú v každom prípade prispôsobené aktuálnemu stavu techniky. K zabezpečeniu osobných údajov, ktoré poskytnete počas online školenia, používame protokol TLS (Transport Layer Security), ktorý zadávané informácie šifruje.

Zmeny prehlásenia o ochrane údajov

Tieto prehlásenia o ochrane osobných údajov môžeme čas od času aktualizovať, napríklad pri úprave školiacich webových stránok alebo pri zmene právnych alebo regulačných požiadaviek.

Verzia: 1.0 / Verzia: 2020