Váš zoznam želaní
Your type of spectacles
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? Okuliare Rodenstock
Vaše okuliare
Váš očný optik

Zásady ochrany osobných údajov

Preambula

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií je súčasťou našej firemnej politiky. Spoločnosť Rodenstock berie ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne a zaväzuje sa zabezpečiť, že budú spracované ako dôverné a vždy v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a ďalšími platnými zákonmi pre ochranu údajov. V nasledujúcom texte by sme Vás preto radi informovali o tom, ako Vaše osobné údaje pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme a na aké účely ich používame. Použité výrazy sú genderovo neutrálne.

1.Zodpovednosť za ochranu údajov a spracovanie osobných údajov na webe

Za spracovanie osobných údajov na webových stránkach zodpovedá:

Rodenstock GmbH
Elsenheimerstrasse 33
D - 80687 Mníchov
Tel.: 089-7202-0
E-Mail: info@rodenstock.de

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovanie osobných údajov a taktiež Vašich práv v oblasti ochrany údajov, prosím, obráťte sa na:

Rodenstock GmbH
- Data Protection Officer -

Elsenheimerstrasse 33
D - 80687 Mníchov
Tel.: 089-7202-0
E-Mail: datenschutz@rodenstock.com

2. Povaha a účely spracovania údajov a právny základ pre ich spracovanie

Vaše osobné údaje zhromažďujeme v rámci používania webových stránok alebo nášho obchodného vzťahu, napríklad v situáciách:

a) Pri každom použití našich webových stránok zhromažďujeme prístupové údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša, aby Vám umožnil návštevu webových stránok. Prístupové údaje zahŕňajú najmä:
• IP adresu žiadacieho zariadenia
• Dátum a čas požiadavky – adresa navštívenej webové stránky a žiadajúcej webovej stránky
• Podrobnosti o používanom prehliadači a operačnom systéme
• Online identifikátory (napr. identifikátory zariadenia, ID relácia)

Spracovanie týchto prístupových údajov je potrebné pre vlastný vstup na web a pre zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti našich systémov. Prístupové údaje sú dočasne uložené v interných súboroch pre účely popísané vyššie, za účelom spracovania štatistiky o návštevnosti nášho webu, pre ďalší rozvoj webu s ohľadom na zvyklosti našich návštevníkov (napr. pokiaľ sa zvýši podiel mobilných zariadení používaných k prístupu na stránky) a všeobecne k administratíve pri správe našich webových stránok. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. 1 lit. b GDPR.

Informácie ukladané v súboroch protokolu neumožňujú žiadne priame vyvodenie Vašej osoby – najmä IP adresy ukladanej iba v skrátenej, anonymizovanej podobe. Údaje sú vymazané vo chvíli, keď už nie sú potrebné k dosiahnutiu cieľu, pre ktorý boli zhromažďované. V prípade zhromažďovania údajov pre poskytovanie webových stránok sa tak uskutoční po ukončení príslušnej relácie.

Informácie zo súborov protokolu sú uchovávané maximálne 7 dní a potom sú vymazané alebo anonymizované. Údaje, ktorých ďalšie uchovanie je potrebné pre dôkazné účely, sú vybraté z povinnosti vymazania až do konečného objasnenia príslušného incidentu.

b) Kontaktovanie / kontaktné formuláre
Máte rôzne možnosti ako nás môžete kontaktovať. Môžete použiť kontaktný formulár a priame kontaktovanie e-mailom. V tejto súvislosti spracovávame údaje výhradne za účelom komunikácie s Vami. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. 1 lit. b GDPR. Osobné údaje, ktoré sme od Vás dostali, spracovávame iba do chvíle, keď odpovieme na Váš dotaz. Okrem toho osobné údaje uchovávame iba pre uplatnenie alebo obranu proti právnym nárokom alebo tak dlho, pokiaľ existuje zákonná povinnosť ich uchovávať.

c) Online žiadosť o stretnutie u našich partnerských optík
Máte možnosť podať online žiadosť o stretnutie u našich partnerských optík prostredníctvom našich webových stránok, Pri objednávaní stretnutia zhromažďujeme nasledujúce údaje: Meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, požadovaný dátum a čas. Okrem toho môžete partnerskému optikovi poslať správu a názvy produktov, ktoré ste si vybrali. Účelom zhromažďovania údajov je žiadosť o stretnutie a dohodnutie stretnutia (predzmluvné opatrenie) s partnerskou optikou. Všetky údaje zhromaždené pri tomto procese nebudú uložené a spracované spoločnosťou Rodenstock, ale partnerskou optikou, ktorá o to požiadala. Právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

d) Postup pri podávaní žiadosti
Môžete sa k nám hlásiť na otvorené pozície prostredníctvom nášho systému správy žiadosti. Vaše osobné údaje spracovávame iba za účelom Vašej žiadosti o súčasný alebo budúci pracovný pomer, pokiaľ je to potrebné pre súčasný alebo budúci pracovný pomer u nás.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, § 26 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Ďalej môžeme spracovávať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú pokiaľ je to nevyhnutné pre obhajobu uplatnených právnych nárokov voči nám vyplývajúcich z procesu podávania žiadosti. Právnym základom pre to je 6 ods. 1 písm. f GDPR; oprávneným záujmom je napríklad povinnosť poskytnúť dôkazy v súdnom konaní. Pokiaľ medzi Vami a nami vznikne pracovnoprávny vzťah, môžeme už od Vás získané osobné údaje ďalej spracovávať pre účely pracovnoprávneho vzťahu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, § 26 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, okrem iného pokiaľ je to nevyhnutné pre realizáciu alebo ukončenie pracovného pomeru. V takom prípade by ste potom dostali samostatné poznámky a informácie o ochrane osobných údajov.

Spracovávame údaje súvisiace s Vašou žiadosťou. Môže ísť o všeobecné osobné údaje (ako je meno, adresa a kontaktné údaje), podrobnosti o Vašej odbornej kvalifikácii a o vzdelaní, alebo podrobnosti o ďalšom odbornom vzdelávaní či iné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti so žiadosťou. Okrem toho môžeme spracovávať informácie súvisiace s prácou, ktoré ste uviedli ako je profil na profesionálnych sociálnych sieťach.

e) Integrované služby tretích strán
Pokiaľ v rámci používania našich webových stránok integrujeme služby iných poskytovateľov (tretích strán), aby sme vám mohli ponúknuť určitý obsah alebo funkcie (napr. prehrávanie videí) a spracovávame osobné údaje, koná sa tak na základe čl. 6 ods. 1 písm. b a f GDPR. Takéto spracovanie údajov je potom potrebné pre realizáciu Vami vybraných funkcií alebo pre zabezpečenie nášho oprávneného záujmu na optimálnym funkčnom rozsahu webu. Pokiaľ môžu byť v rámci týchto služieb tretích strán používané súbory cookie, vysvetlenie pod bodom II písm. f platí. Pokiaľ ide o služby tretích strán, prečítajte si tiež prehlásenie o ochrane údajov príslušného poskytovateľa.

Služby iných poskytovateľov, ktoré integrujeme alebo na ktoré odkazujeme, poskytujú príslušné tretie strany. Zásadne nemáme žiadny vplyv na obsah a funkciu služieb tretích strán a nenesieme zodpovednosť za spracovanie Vašich osobných údajov ich poskytovateľmi, ibaže by služby tretích strán boli navrhnuté výhradne našim menom a potom integrované nami na vlastnú zodpovednosť. Pokiaľ integrácia služby tretej strany vedie k tomu, že naviažeme spoločné procesy s ich poskytovateľmi, dohodneme s týmto poskytovateľom v zmluve o spoločnej zodpovednosti podľa čl. 26 GDPR, ako sú štrukturované príslušné úlohy a povinnosti pri spracovaní osobných údajov a kto plní aké povinnosti ochrany údajov.

Pokiaľ nie je uvedené inak, profily na sociálnych sieťach sú súčasťou našej online ponuky iba ako odkaz na zodpovedajúcu službu tretích strán. Po kliknutí na integrovaný textový/obrázkový odkaz budete presmerovaní na ponuku príslušného poskytovateľa sociálnych sietí. Po presmerovaní môžu byť osobné údaje zhromaždené priamo poskytovateľom tretej strany. Pokiaľ sa počas tohto procesu prihlásite do svojho užívateľského účtu príslušného poskytovateľa sociálnych médií, môže byť poskytovateľ schopný priradiť zhromažďované informácie o konkrétnej návšteve k vášmu osobnému užívateľskému účtu. Pokiaľ chcete zabrániť tomu, aby boli zhromažďované informácie priamo priradené k Vášmu užívateľskému účtu, musíte sa pred kliknutím na integrovaný textový/obrázkový odkaz odhlásiť.

f) Súbory cookie a porovnateľné technológie
Za účelom zlepšovania našich webových stránok používame súbory cookie a porovnateľné technológie, ktoré slúžia ku komunikácii s Vašim koncovým zariadením a výmene uložených informácií (ďalej len „cookie“). Tieto súbory sa primárne používajú k tomu, aby boli naše webové stránky plne funkčné. V súlade s tým môžeme k zabezpečeniu správnemu a bezpečnému chodu webových stránok používať technicky potrebné súbory cookie. Spracovanie údajov sa potom vykoná na základe čl. 6 ods. 1 písm. b a f GDPR, pretože je to potrebné pre implementáciu Vami vybraných funkcií alebo pre ochranu nášho oprávneného záujmu na funkčnosť webu.

V prípade používania súborov cookie k analýze užívania webových stránok a k ich zacieleniu na vaše záujmy a prípadne k poskytovaniu záujmovo orientovaného obsahu a reklám, koná sa tak výhradne na základe vášho dobrovoľného súhlasu v súlade s čl. 6 (1) GDPR. Potom máte možnosť prijať alebo odmietnuť jednotlivé alebo všetky súbory cookie samostatne v našom oznámení pre súhlas s používaním súborov cookie tak, že zaškrtnete príslušný súbor cookie alebo ho odstránite a potom kliknete na „uložiť výber“. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcna.

Pokiaľ si želáte cookie používať, môžete zabrániť ich ukladaniu príslušným nastavením na Vašom zariadení. Uložené cokie môžete kedykoľvek zmazať v systémovom nastavení Vášho zariadenia. Vezmite, prosím, na vedomie, že blokovanie určitých typov súborov cookie môže viesť k narušeniu používania našich webových stránok a služieb, ktoré ponúkame.

3. Sprístupnenie osobných údajov tretím stranám a spracovateľom

Bez Vášho súhlasu zásadne predávame žiadne osobné údaje tretím stranám. Pokiaľ v priebehu spracovania Vaše údaje tretím stranám napriek tomu sprístupnime, ide o skutočnosť výhradne na základe jedného z vyššie uvedených právnych dôvodov. Údaje odovzdávame napríklad poskytovateľom platobných služieb, pokiaľ je to potrebné pre plnenie zmluvy. Ak sme povinní tak vykonať zo zákona alebo na základe súdneho príkazu, musíme Vaše údaje odovzdať orgánom oprávneným prijímať informácie.

K spracovaniu Vašich údajov v určitých prípadoch využívame poskytovateľa služieb. Ak sú údaje odovzdávané v rámci takéhoto povereného spracovania, deje sa tak na základe čl. 28 GDPR.

4. Odovzdávanie údajov do tretích krajín

GDPR zabezpečuje v rámci Európskej únie rovnako vysokú úroveň ochrany údajov. Pri výbere našich poskytovateľov služieb a kooperačných partnerov sa preto, pokiaľ je to možné, pri spracovaní Vašich osobných údajov spoliehame na európskych partnerov. Pokiaľ spracovávame údaje v tretej krajine (t.j. mimo Európsku úniu alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo spracovanie prebieha sprístupnením či odovzdaním údajov ďalším osobám, orgánom popr. spoločnosti, k odovzdaniu dochádza iba v prípade, že tretia krajina bola Komisiou EÚ potvrdená ako krajina so zodpovedajúcou úrovňou ochrany údajov, primeraná úroveň ochrany údajov pre Vaše údaje bola zaručená zmluvným dohovorom s príjemcami údajov (kópia je k dispozícii na vyžiadanie) alebo nám k tomu bol udelený Váš súhlas alebo sme zo zákona povinný tak vykonať podľa platných právnych predpisov.

5. Ukladanie údajov

Osobné údaje zásadne uchovávame iba po čas, ktorý je nevyhnutý pre účely popísané v časti „Druh, účel a právny základ spracovania údajov“, je to potrebné pre poskytovanie našich služieb alebo máme oprávnený záujem na ďalšom ukladaní. Okrem toho sa na nás vzťahujú rôzne skladovacie a dokumentačné povinnosti. Vezmite, prosím, na vedomie, že čas uchovávania sa v jednotlivých krajinách odlišuje a určuje sa v súlade s miestnymi právnymi a profesionálnymi lehotami uchovávania. Za určitých okolností musia byť Vaše údaje tiež uchovávané ďalej, napr. ak to nariadia úrady alebo súd.

6. Vaše práva

Ako subjekt uchovávaných údajov máte v rámci GDPR nárok na rôzne práva, ktoré vyplývajú najmä z čl. 15 až 21 GDPR:

7. Zabezpečenie údajov

Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia k ochrane osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, použitím alebo zmenou a pred neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tie sú v každom prípade prispôsobené aktuálnemu stavu techniky. K zabezpečeniu osobných údajov, ktoré poskytujeme na našich webových stránkach používame Transport Layer Security (TLS), ktorý šifruje vami zadané informácie.

8. Aktuálnosť a zmena týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov a tiež popisy v našom riešení pre súhlas so súbormi cookie sa môžu čas od času zmeniť. To zahŕňa aj ďalší vývoj v dôsledku zmien v našom podnikaní a tiež úpravy v dôsledku zmenenej právnej situácie a/alebo v dôsledku implementácie nových technológií alebo služieb na webové stránky. Na tejto stránke zverejníme príslušné aktualizácie zásad ochrany osobných údajov.

Verzia: máj 2022

Žiadosť o stretnutie

Poslať nezáväznú žiadosť o stretnutie optikovi.Telefón
??data.request.mail??

Zoznam prianí

Optikovi pomôže pripraviť sa na stretnutie, pripojením zoznamu prianí – vybraných rámov.

Vaša žiadosť o stretnutie bola úspešne odoslaná.

Čoskoro obdržíte e-mail s potvrdením, že Vaše údaje boli odoslané optikovi. Optik Vás kontaktuje priamo pre bližšie upresnenie stretnutia.

NÁVRAT SPÄŤ
Vaša požiadavka nemôže byž odoslaná!

Skúste zadanie opakovať, prosím.

Loading